Μητρώο: Διευκρινίσεις για τον αγωνιστικό και οικονομικό έλεγχο για τις εγγραφές

Διευκρινιστικές οδηγίες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τις εγγραφές των ερασιτεχνικών σωματείων στο Μητρώο.

Αναλυτικά:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (συμφωνία επωνυμίας της αίτησης και επωνυμίας του πιστοποιητικού μεταβολών)
  2. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (συμφωνία υποβληθέντων καταστατικών με τα στοιχεία του πιστοποιητικού μεταβολών)
  3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (διαπίστωση της θεώρησης και τήρησης των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία βιβλίων).
  4. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (διαπίστωση του πρόσφατου εντός τριμήνου της έκδοσης της βεβαίωσης λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες καταχώρισης ή ολοκλήρωσης της αίτησης).
  5. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (έλεγχος εγκυρότητας του υποβληθέντος πρακτικού που συνίσταται στην ύπαρξη υπογραφών, σφραγίδας, να είναι καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων)
  6. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. Η διαπίστωση γίνεται με βάση την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών από το πρακτικό της εκλογικής γενικής συνέλευσης αν η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου ήταν απαραίτητη οπότε θα πρέπει να προκύπτει η παρουσία του είτε με το διορισμό του ή με την αναφορά στο πρακτικό της Γ.Σ.M

6.1 Αν οι εκλογές διενεργήθηκαν μετά τις 22/11/2019, η παρουσία του είναι απαραίτητη.

6.2 Για το χρονικό διάστημα από 14/03/2019 έως 22/11/2019 είναι αποδεκτή η βεβαίωση περί μη προσβολής του κύρους των εκλογών. Η βεβαίωση επισυνάπτεται στο ίδιο αρχείο .pdf με το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

  1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (έλεγχος εγκυρότητας του υποβληθέντος πρακτικού που συνίσταται στην ύπαρξη υπογραφών, σφραγίδας, να είναι καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και διαπίστωση της συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ.).
  2. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (διαπίστωση συμφωνίας στο πρόσωπο του προέδρου του πρακτικού συγκρότησης και του αντίστοιχου πεδίου της αίτησης).
  3. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ:

9.1 ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (διαπίστωση της ύπαρξης απόφασης ή βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή αν λογίζεται ότι το σωματείο έχει την ειδική αθλητική αναγνώριση).

9.2 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (διαπίστωση αν το αθλητικό σωματείο είναι μέλος της αθλητικής ομοσπονδίας καθώς και αν είναι ενεργό μέλος ή όχι).

9.3 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ).

9.3.1 Έλεγχος από τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού 2020 και του απολογισμού 2019 η απασχόληση προπονητών ή και η καταβολή οδοιπορικών εξόδων σε προπονητές.

9.3.2 Έλεγχος για τα ατομικά αθλήματα της δήλωσης αθλητών/τριών σε ηλικιακές κατηγορίες εκτός αυτών των ανδρών/γυναικών και νέων ανδρών / νέων γυναικών.

9.3.3 Έλεγχος για τα ομαδικά αθλήματα της κατηγορίας που αγωνίζεται το αθλητικό σωματείο (εθνικές κατηγορίες – Α’ κατηγορία τοπικού πρωταθλήματος).

9.4 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ):

9.4.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (έλεγχος συμφωνίας του αθλήματος που δηλώνεται με το άθλημα της άδειας άσκησης επαγγέλματος του προπονητή).

9.4.2 ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (διαπίστωση ταυτοπροσωπίας προπονητή που δηλώνεται στην αίτηση με τον προπονητή που αναφέρεται στο δικαιολογητικό απασχόλησης του προπονητή που υποβάλλεται).

9.4.3 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (έλεγχος ύπαρξης εντύπων αναγγελίας πρόσληψης ή ανάρτησης συμφωνητικού στο taxisnet που καλύπτει μέρος ή το σύνολο της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020).

9.4.4 ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (διαπίστωση της ύπαρξης αμοιβής με βάση το υποβληθέν δικαιολογητικό)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Α. Αντιστοίχιση ΑΦΜ – Επωνυμία – Νόμιμου εκπροσώπου

• Ταύτιση δηλωθέντος ΑΦΜ – ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ του σωματείου στην πλατφόρμα του μητρώου με το αναρτώμενο φορολογικό έντυπο.

Β. Προϋπολογισμός 2020

• Ο αναρτώμενος προϋπολογισμός να φέρει υπογραφές των αρμόδιων και σφραγίδα του σωματείου.

• Αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης ή βεβαίωση ή αποδεικτικό παραλαβής της Περιφέρειας. Θα την επισυνάψετε στο ίδιο αρχείο .pdf με τον Προϋπολογισμό

• Ταύτιση των δηλωθέντων ποσών στην πλατφόρμα του μητρώου με τα αντίστοιχα ποσά του αναρτώμενου προϋπολογισμού.

Γ. Απολογισμός 2019

• Ο αναρτώμενος απολογισμός να φέρει υπογραφές των αρμόδιων και σφραγίδα του σωματείου.

• Αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης ή βεβαίωση ή αποδεικτικό παραλαβής της Περιφέρειας. Θα την επισυνάψετε στο ίδιο αρχείο .pdf με τον Απολογισμό

• Ταύτιση των δηλωθέντων ποσών στην πλατφόρμα του μητρώου με τα αντίστοιχα ποσά του αναρτώμενου απολογισμού.

Δ. Έντυπο Ν Φορολογικού Έτους 2018

• Να φέρει αριθμό καταχώρησης (Αρ. Δήλωσης) υποβολής στο TAXIS

• Στον πίνακα 2Δ του εντύπου Ν πρέπει να αναγράφονται τα αντίστοιχα ποσά εσόδων εξόδων του σωματείου.

• Όσοι έχουν αναρτήσει το έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019 θα γίνει δεκτό εφόσον το επαναϋποβάλλουν σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις.