Παράταση για την υποβολή στοιχείων υπευθύνων των σωματείων στο Taxisnet

Ενημερώνονται τα σωματεία από την ΕΠΟ ότι το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δοθεί παράταση κι ο μέγιστος επιτρεπόμενος, από τη νομοθεσία, χρόνος, ώστε οι νομικές οντότητες της χώρας που δεν το έχουν πράξει ακόμα, να ενημερωθούν πλήρως και να συμμορφωθούν με τη σχετική υποχρέωση εγγραφής – καταχώρησης στοιχείων των υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Είναι Ευρωπαϊκή οδηγία (αριθμός 2015/849/ΕΕ) που ενσωματώθηκε στον Ν. 4557/2018 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 62 του Ν. 4607/2019 και αφορά “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας”.

Σύμφωνα με αυτό, “όλα τα Νομικά Πρόσωπα θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους σε Κεντρικό Μητρώο που τηρείται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Για τα μη Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα (σωματεία) ως πραγματικοί δικαιούχοι δηλώνονται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας.

Κατά τα ανωτέρω, τα πρόσωπα θα πρέπει να δηλωθούν μέσω της ειδικής εφαρμογής του TaxisNet, στην εφαρμογή ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (gsis.gr).

Η διαδικασία, για όσα σωματεία δεν την έχουν κάνει ως τη αρχική προθεσμία της 1/11 πρέπει πλέον να γίνει μέχρι 28/11/2019 με τους κωδικούς TAXISNET. 

Η μη συμμόρφωση επιφέρει κυρώσεις και σημαντικά πρόστιμα για τα σωματεία. Θα πρέπει να απευθυνθούν σε φοροτεχνικό (λογιστή) για τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων.