Αυτός είναι ο νέος κανονισμός προπονητών της ΕΠΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Προοίμιο

 1. Ο παρών κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου.
 2. Όλοι οι αναφερόμενοι στον παρόντα Κανονισμό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Τεχνικής Επιτροπής.

Άρθρο 1 Προπονητής

Προπονητής, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος, είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούμενα από τον κανονισμό αυτό προσόντα και δικαιούται, κατά τις διατάξεις των Κανονισμών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) της Ε.Π.Ο., να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να δίνει οδηγίες, από την τεχνική περιοχή. Έργο του είναι η προετοιμασία, και η καθοδήγηση της ομάδας του με σκοπό  τη βελτίωση της αγωνιστικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών κάθε ομάδας.

Προπονητές, επίσης, θεωρούνται και οι ασχολούμενοι με την εκγύμναση και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών, και όσοι ασχολούνται με την ειδική προετοιμασία/προπόνηση των τερματοφυλάκων, που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Το επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου που διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. ή που κατά παραχώρηση της διοργανώνονται από τις Ενώσεις – Μέλη της, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν:

1.         Προπονητές από Ομοσπονδία που είναι μέλος του UEFA Convention 2015

α) Οι κάτοχοι διπλώματος της Σχολής  Προπονητών  Ποδοσφαίρου  της  Ε.Π.Ο. – UEFA, σύμφωνα με τις οδηγίες της Σύμβασης UEFA των ετών 2010 και 2015.

β) Οι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών  προπονητών  των  χωρών του εξωτερικού, όπως ισχύουν και προβλέπουν οι διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της UEFA.

γ) Οι κάτοχοι διπλωμάτων προπονητών ποδοσφαίρου Γ.Γ.Α. – Ε.Π.Ο., τα διπλώματα των οποίων έχουν ήδη εξομοιωθεί με τα διπλώματα UEFA όπως καθορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και στις διατάξεις του μνημονίου των οκτώ (8) θέσεων UEFA-Ε.Π.Ο

δ) Οι πτυχιούχοι των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) των Ελληνικών πανεπιστημίων με κύρια ειδικότητα στο άθλημα του ποδοσφαίρου που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως καθορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και στις διατάξεις του μνημονίου των οκτώ θέσεων UEFA – Ε.Π.Ο. (Σχετικά έγγραφα UEFA προς Ε.Π.Ο. με ημερομηνίες 12.6.2006 και 30.6.2007).

ε) Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου, εκτός των ανωτέρω, είναι η έκδοση ταυτότητας τριετίας σε ισχύ.

στ) Οι Ενώσεις δεν μπορούν να προσλαμβάνουν ως προπονητές των αντιπροσωπευτικών τους ομάδων ή ως Περιφερειακούς προπονητές, τους προπονητές ή/και τους ιδιοκτήτες και τα συγγενικά πρόσωπα έως 1ου βαθμού των ιδιοκτητών των σωματείων-ακαδημιών ποδοσφαίρου που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα που διοργανώνει η κάθε Ένωση.

2.         Προπονητές από Ομοσπονδία που δεν είναι μέλος του UEFA Convention 2015

Η πρόσληψη και απασχόληση προπονητή που ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία επιτρέπεται μόνον στις πρώτες (Α΄) ομάδες των επαγγελματικών κατηγοριών, εφόσον αυτός πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να είναι κάτοχος ισότιμου διπλώματος UEFA PRO των σχολών της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης για τα προπονητικά προσόντα της UEFA.

β) Να έχει εργαστεί ως προπονητής σε ομάδα εθνικών κατηγοριών για μία

 • τουλάχιστον αγωνιστική περίοδο ή σε εθνική ομάδα.

γ) Να έχει ηλικία μέχρι εβδομήντα πέντε (75) ετών.

δ) Να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, του καταστατικού και των λοιπών κανονισμών της Ε.Π.Ο. και να δηλώνει, με το ιδιωτικό συμφωνητικό (σύμβαση πρόσληψης), που καταρτίζεται και υποβάλλεται στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), ότι το ιδιωτικό αυτό συμφωνητικό είναι το μόνο που αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται έναντι οποιασδήποτε ποδοσφαιρικής ή άλλης αρχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων πιστοποιείται με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.

ε) Πέραν των ανωτέρω, επιβάλλεται και  η  τήρηση  των  λοιπών  υποχρεώσεων για την νόμιμη διαμονή στην χώρα και την λήψη άδειας εργασίας που επιβάλλονται από τους νόμους της πολιτείας.

Άρθρο 3

Ιδιωτικό συμφωνητικό – σύμβαση πρόσληψης προπονητή

 1. Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και της Π. Α. Ε. ή του σωματείου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού υποβάλλεται, υποχρεωτικά, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ΤΑΧΙS, επίσημο δε αντίγραφο αυτού με το αποδεικτικό υποβολής, κατατίθεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του:

α) για μεν τις εθνικές κατηγορίες στην Ε.Π.Ο.

β) για δε τα τοπικά πρωταθλήματα στην οικεία Ε.Π.Σ.

Περαιτέρω υποχρεώσεις του προπονητή έναντι του τοπικού σωματείου προπονητών που είναι μέλος ή της Ένωσης σωματείων προπονητών θα αναφέρονται στα καταστατικά αυτών.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης του παρόντος άρθρου είναι απαραίτητο για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης εισόδου στην τεχνική περιοχή.

 • Με την πρόσληψη προπονητή και πριν την κατάθεση της σύμβασης, κατατίθεται άμεσα στην Ε.Π.Ο. (στο τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών) ή στην οικεία Ε.Π.Σ. αντίστοιχα (εντός τριημέρου), από την ΠΑΕ ή το σωματείο που προβαίνει στην πρόσληψη, η έγγραφη αναγγελία της πρόσληψης και αντίγραφο ταυτότητας τριετίας εν ισχύ προκειμένου να του εκδοθεί προσωρινά άδεια εισόδου στην τεχνική περιοχή. Το αυτό συμβαίνει και στην διακοπή της συνεργασίας με προπονητή, οπότε κατατίθεται εντός τριημέρου στην Ε.Π.Ο. ή στην οικεία Ε.Π.Σ. έγγραφο αναγγελίας της διακοπής συνεργασίας από το υπεύθυνο/η σωματείο/ΠΑΕ.
 • Το    ιδιωτικό    συμφωνητικό–σύμβαση   προπονητή    με    σωματείο    ή    ΠΑΕ υποχρεωτικά περιλαμβάνει:

α)      Τα στοιχεία των συμβαλλομένων

β)      Διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

γ)      Τις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τις λοιπές σε είδος παροχές προς τον προπονητή.

δ) Ρήτρα αποκλειστικής διαιτητικής επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με την  οποία τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεωτικά συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των τυχόν μεταξύ τους οικονομικών διαφορών, τις επιτροπές που καθορίζονται στο καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και σε τελευταίο βαθμό το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

ε)       Την υποχρέωση του προπονητή να κάθεται στον πάγκο της ομάδας, με την οποία έχει συμβληθεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Άρθρο 4

Κατηγορίες διπλωμάτων προπονητών

Οι κατηγορίες των προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα είναι: UEFA C, UEFA C PLUS, UEFA C GOALKEEPING, UEFA FUTSAL B, UEFA B Goalkeeping, UEFA Goalkeeping A, UEFA FOOTBALL FITNESS, UEFA B, UEFA A, UEFA A ELITE YOUTH και UEFA – PRO.

Άρθρο 5

Δικαίωμα εργασίας του προπονητή ανάλογα με κατηγορία του διπλώματος που κατέχει

 1. Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματός τους ως εξής:
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Βοηθός Προπονητή
1 Super League 1 Δίπλωμα UEFA PRO Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον
2 Super League 2 Δίπλωμα UEFA PRO Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον
3 Football League Δίπλωμα UEFA PRO Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον
4 Κ-19 & Κ-17 & Κ-15 Super League 1 Δίπλωμα UEFA A ELITE YOUTH ή UEFA A τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον
5 Κ-19 & Κ-17 Super League 2 Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον
6 K-17 Football League Δίπλωμα B τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον
7 Γ’ Εθνική Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον
8 Μεικτές Ομάδες Ενώσεων Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
9 A’ Γυναικείου πρωταθλήματος Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον
10 Β’ και Γ’ Γυναικείου πρωταθλήματος Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
11 Ανώτατη Κατηγορία Τοπικών Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
12 Λοιπές Κατηγορίες τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
13 Ακαδημίες Σωματείων Κ-6 / Κ-16 Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
14 Πρωτάθλημα Σάλας: 1η Κατηγορία Ανδρών Δίπλωμα UEFA B FUTSAL Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
15 Πρωτάθλημα Σάλας: 2η Κατηγορία Ανδρών Δίπλωμα UEFA B FUTSAL ή Δίπλωμα UEFA B Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
16 Ακαδημία Σωματείων Σάλας (Κ-18) Δίπλωμα UEFA B FUTSAL ή Δίπλωμα UEFA B Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
17 Ακαδημίες Σωματείων Σάλας (Κ-6 / Κ-16) Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
 • Όσοι προπονητές έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων σε Σχολή προπονητών UEFA/Ε.Π.Ο. και είναι υπό καθεστώς αξιολόγησης, λογίζονται μέχρι την ολοκλήρωση αυτής (δύο χρόνια από την ημερομηνία φοίτησης της σχολής, σύμφωνα με τα convention 2010-2015) ως προπονητές της αντίστοιχης κατηγορίας διπλώματος

3      Ένας τουλάχιστον προπονητής από τα Τμήματα Υποδομής εκάστης ομάδας Super League 1 (Κ-19, Κ-17 και Κ-15) θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA A ELITE YOUTH ή να είναι σε διαδικασία αξιολόγησης αυτού του διπλώματος.

 • Ομάδα που πέτυχε την άνοδό της στην Football League κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο και ο προπονητής της έχει δίπλωμα UEFA A μπορεί να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα 2019-2020 με τον ίδιο προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA PRO.
 • Προπονητής ποδοσφαίρου UEFA/Ε.Π.Ο. δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί καθήκοντα προπονητή ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σωματεία, έστω και χωρίς αμοιβή, με εξαίρεση την δυνατότητα να είναι προπονητής σε μία αντρική ομάδα ενός σωματείου και ταυτόχρονα προπονητής σε τμήματα υποδομών- ακαδημίας του ίδιου σωματείου ή στις μεικτές ομάδες μίας Ενώσεως.

Άρθρο 6

Υποχρέωση πρόσληψης προπονητή από Π.Α.Ε. και σωματεία

1.   Οι Π.Α.Ε. και τα ποδοσφαιρικά σωματεία υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν πρώτους προπονητές σε όλα τα τμήματά τους, όπου τούτο είναι υποχρεωτικό, κατόχους διπλωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος.

2.

α) Στα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η πρόσληψη προπονητή είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες. Στην περίπτωση που σε μία ΕΠΣ δεν υπάρχει αποδεδειγμένα ικανός αριθμός προπονητών για την κατάλληλη εξυπηρέτηση αυτής της ανάγκης, η ΕΠΣ θα απευθύνει ερώτημα στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία θα αποφασίζει σχετικά για την επίλυση του

ζητήματος. Για τον έλεγχο της επάρκειας θα υπολογίζονται μόνο οι προπονητές που έχουν ταυτότητα τριετίας εν ισχύ.

β) Στις ομάδες Super League 2 στις οποίες λειτουργεί ηλικιακό τμήμα Κ-15 ο προπονητής μπορεί να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Β.

γ) Για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020 ισχύουν οι παρακάτω εξαιρέσεις :

 • Δύναται να ξεκινήσει μία ομάδα την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 με προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA B, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα αυτή ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019 με τον ίδιο προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του, ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α.
 • Ομοίως, ομάδα που πέτυχε την άνοδό της στην Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο (2018-2019) και ο προπονητής της έχει δίπλωμα UEFA Β δύναται να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα 2019-2020 με τον ίδιο προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α.
 • Ομάδα που αγωνίζεται στη Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία και έχει συνάψει έγγραφη συμφωνία με προπονητή ποδοσφαίρου, κάτοχο διπλώματος UEFA B, με ημερομηνία κατάρτισης της συμφωνίας και καταχώρισης στο taxisnet έως την 31.7.2019, δύναται να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα 2019-2020 με αυτόν τον προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α.
 • Σε Ε.Π.Σ. στις οποίες δεν υπάρχει επαρκής αριθμός προπονητών με δίπλωμα UEFA A, δύναται η ΕΠΣ να απευθύνει ερώτημα στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία θα αποφασίζει σχετικά για την επίλυση του ζητήματος.

δ) Κάθε σωματείο που διαθέτει τμήματα υποδομών και συμμετέχει στα πρωταθλήματα υποδομών της ΕΠΣ, υποχρεούται σε πρόσληψη προπονητή (για τα τμήματα αυτά). Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που διαθέτει το κατάλληλο δίπλωμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 4 του παρόντος

3. Σε περίπτωση προβιβασμού τους, η Π.Α.Ε. ή το σωματείο προσλαμβάνει υποχρεωτικά προπονητές κατόχους διπλωμάτων αναλόγων προς τα προβλεπόμενα στον πίνακα του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 7

Επιτροπές Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών

1. Οι οικονομικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ προπονητών και Π.Α.Ε. ή ερασιτεχνικών σωματείων επιλύονται από την Α’ ΕΕΟΔ της Ε.Π.Ο.

Οι αποφάσεις αυτές προσβάλλονται σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 8

Τεχνική Επιτροπή

1. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί η Τεχνική Επιτροπή, της οποίας οι αρμοδιότητες συνίστανται, μεταξύ άλλων, στην εφαρμογή και υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, του Κανονισμού Λειτουργίας Σχολής Προπονητών, των διατάξεων του CONVENTION 2015 και του GRASSROOTS CHARTER, καθώς επίσης στην επίλυση όλων των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των.

Η Τεχνική Επιτροπή είναι πενταμελής και συγκροτείται από έναν Πρόεδρο, ο οποίος είναι μέλος της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., έναν Αναπληρωτή Πρόεδρο και τρία (3) μέλη-προπονητές, που ορίζονται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. Εκ των μελών αυτών τα δύο πρέπει να έχουν υποχρεωτικά δίπλωμα κατηγορίας UEFA PRO και το τρίτο τουλάχιστον δίπλωμα UEFA Α. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. ορίζει ένα μέλος της Επιτροπής ως τεχνικό διευθυντή, κάτοχο διπλώματος UEFA PRO, έναν ως υπεύθυνο του GRASROOTS CHARTER και τα καθήκοντα ενός εκάστου των λοιπών μελών όπως και τον τρόπο άσκησης αυτών. Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει διαφορετικά για την σύνθεση της Επιτροπής και να ορίσει αυτήν ως επταμελή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της (άρθρα 42, 46) ή με λιγότερα μέλη (τριμελή).

Ο Τεχνικός Διευθυντής έχει μόνιμη έδρα τα γραφεία της Ε.Π.Ο. και τα ειδικότερα καθήκοντά του προσδιορίζονται από τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Τεχνικής και Αναπτυξιακής Επιτροπής.

Άρθρο 9 Επιτροπή Ισοτιμιών

Η αναγνώριση τίτλων σπουδών Σχολών των προπονητών ποδοσφαίρου που προέρχονται από χώρα η οποία δεν είναι μέλος της σύμβασης προπονητικής της UEFA, η ισοτιμία αυτών προς τους τίτλους σπουδών των Σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της ημεδαπής (και της UEFA), όπως και η κατάταξή τους σε ανάλογη κατηγορία, γίνεται από την Επιτροπή Ισοτιμιών της Ε.Π.Ο. η οποία αποφασίζει με γνώμονα τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο και των διεθνών συνομοσπονδιών (FIFA UEFA).

Στην Επιτροπή Ισοτιμιών συμμετέχουν:

α) Ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής, ως Πρόεδρος,

β) Ένα (1) μέλος της Τεχνικής Επιτροπής.

γ) Ένας δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Ε.Π.Ο.

Η Επιτροπή ορίζεται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., εδρεύει στην Ε.Π.Ο. και καθήκοντα Γραμματέα ασκεί υπάλληλος αυτής.

Άρθρο 10

Μητρώο προπονητών – Ταυτότητα προπονητή – Δελτίο πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή)

 1. Στην Ε.Π.Ο. τηρείται μητρώο προπονητών ανά κατηγορία .

Η Ε.Π.Ο. εκδίδει ταυτότητες προπονητών, τριετούς διάρκειας και δελτία πιστοποίησης εισόδου των προπονητών στην τεχνική περιοχή. Οι ταυτότητες προπονητών διακρίνονται σε:

α)           Ταυτότητες προπονητών UEFA, οι οποίες απονέμονται σε κατόχους διπλωμάτων UEFA CONVENTION 2015 UEFA PRO, UEFA A UEFA

B, UEFA Goalkeeper A, UEFA Elite Youth Α, UEFA FUTSAL B

β)           Ταυτότητες προπονητών Ε.Π.Ο., οι οποίες απονέμονται σε κατόχους διπλωμάτων UEFA C.

Η ταυτότητα προπονητή UEFA, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA, αλλά και η ταυτότητα προπονητών Ε.Π.Ο., αναθεωρείται υποχρεωτικά  εντός τριετίας από την ημερομηνία έκδοσής της, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην ως άνω Σύμβαση

 • Το Δελτίο πιστοποίησης αποτελεί ειδική ταυτότητα για κάθε προπονητή, αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε νέα αγωνιστική περίοδο η Ε.Π.Ο. για τα πανελλήνια επαγγελματικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και

τα πρωταθλήματα υποδομής των ερασιτεχνικών τμημάτων των Π.Α.Ε. και οι Ε.Π.Σ. για τα λοιπά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ευθύνης τους, εκδίδουν τα δελτία πιστοποίησης εισόδου των προπονητών και των βοηθών προπονητών στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή). Το δελτίο πιστοποίησης εισόδου, είναι ονομαστικό εκδίδεται με δαπάνη του προπονητή και αναγράφει το σωματείο στο οποίο ανήκει ο προπονητής. Σε περίπτωση δε αλλαγής σωματείου, ο προπονητής θα πρέπει, ιδία δαπάνη, να εκδίδει νέο δελτίο πιστοποίησης από την οικεία ΕΠΣ, με υποβολή νέων δικαιολογητικών από την ΠΑΕ ή το σωματείο.

α)           Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή

Πριν την έναρξη της κάθε αγωνιστικής περιόδου (για κάθε κατηγορία Πρωταθλήματος ξεχωριστά) και σύμφωνα με την προκήρυξη του εκάστοτε πρωταθλήματος, θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. (στο τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών της Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης Ε.Π.Ο.) ή στην οικεία Ε.Π.Σ. (για τα τοπικά πρωταθλήματα ευθύνης τους), τα δικαιολογητικά έκδοσης του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, προκειμένου έγκαιρα και πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, για κάθε κατηγορία Πρωταθλήματος, όλοι οι Προπονητές / Βοηθοί Προπονητές, όλων των κατηγοριών, να έχουν το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή στην κατοχή τους.

Η ιδιότητα του Προπονητή (Προπονητής / Βοηθός Προπονητή), καταγράφεται στο Δελτίο Πιστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό πρόσληψής του.

β)           Αποχώρηση Προπονητή / Βοηθού Προπονητή από Σωματείο / Π.Α.Ε.

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, εφόσον υπάρξει λύση της συνεργασίας ενός Προπονητή / Βοηθού Προπονητή με Σωματείο/ΠΑΕ, θα πρέπει να κατατίθενται, εντός τριών (3) ημερών, στην Ε.Π.Ο. (στο τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών της Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης Ε.Π.Ο.) ή στην Ε.Π.Σ. :

 • Επιστολή    /    Δήλωση    του    Σωματείου/ΠΑΕ    περί    λύσης    της συνεργασίας, με αριθμό πρωτοκόλλου / ημερομηνία.
 • Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης ή η Καταγγελία της σύμβασης

γ)           Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου

Εφόσον,   κατά  τη   διάρκεια  της   αγωνιστικής   περιόδου,   λάβει  χώρα

 αντικατάσταση  και  πρόσληψη  νέου  Προπονητή,  δεν  είναι  δυνατή  η

 έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης στο νέο Προπονητή, αν δεν έχει προηγηθεί η διαδικασία αναγγελίας της διακοπής της συνεργασίας κατά τα οριζόμενα στην ως άνω υποπερίπτωση β’.

δ)           Έκδοση προσωρινής άδειας εισόδου στην τεχνική περιοχή

Ένα Σωματείο, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, έχει δικαίωμα να αιτηθεί την έκδοση προσωρινής άδειας εισόδου στην Τεχνική Περιοχή, έως ότου ολοκληρώσει τη διαδικασία που προβλέπεται για τη συλλογή των δικαιολογητικών που αφορούν την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης και υπό την προϋπόθεση ότι μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τη διεξαγωγή του Ποδοσφαιρικού Αγώνα (για τον οποίο αιτείται την προσωρινή άδεια εισόδου Προπονητή), έχει αποσταλεί στην Ε.Π.Ο. (Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ε.Π.Ο. / Τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών), το σχετικό αίτημα χορήγησης προσωρινής άδειας εισόδου και φωτοαντίγραφο της ταυτότητας τριετίας του αντικαταστάτη Προπονητή.

Το αίτημα για χορήγηση προσωρινής άδειας εισόδου στην τεχνική περιοχή θα πρέπει να υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο Σωματείο, υπογεγραμμένο νομίμως, με αριθμό πρωτοκόλλου / ημερομηνία, να καταγράφει την Κατηγορία Πρωταθλήματος που συμμετέχει, τον αριθμό της αγωνιστικής που αφορά το αίτημα για προσωρινή άδεια εισόδου, τις ποδοσφαιρικές ομάδες που θα αγωνιστούν μεταξύ τους, την ακριβή ημερομηνία και ώρα τέλεσης του ποδοσφαιρικού αγώνα, καθώς και το γήπεδο που έχει οριστεί για να γίνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιρικός αγώνας.

ε)            Μεταβολή ιδιότητας Προπονητή

Εάν ένα Σωματείο επιθυμεί να αλλάξει την ιδιότητα ενός Προπονητή / Βοηθού Προπονητή, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφο/ενημέρωση για τη μεταβολή της ιδιότητας του Προπονητή / Βοηθού Προπονητή στην Ε.Π.Ο. (στο τμήμα

Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών της Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης Ε.Π.Ο.), συνοδευόμενο με αίτημα για έκδοση νέου Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή (του Προπονητή του οποίου η ιδιότητα μεταβάλλεται).

Το αίτημα για μεταβολή ιδιότητας και έκδοση νέου Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή από το ενδιαφερόμενο Σωματείο θα πρέπει να γίνεται με επιστολή του Σωματείου, νομίμως υπογεγραμμένη, με αριθμό πρωτοκόλλου / ημερομηνία.

 • Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή, ο οποίος δεν κατέχει το ως άνω δελτίο πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) απαγορεύεται να εισέλθει σ’ αυτόν. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά από τους διαιτητές του αγώνα, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.

Άρθρο 11

Κυρώσεις σε σωματεία και Π.Α.Ε.

Ε.Π.Σ., Σωματεία και Π.Α.Ε. που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 , 5, 6 και 10 του παρόντος κανονισμού, παραπέμπονται στα αρμόδια δικαστικά όργανα. Στους παραβάτες επιβάλλεται, κατ’ άρθρο 23 του Πειθαρχικού Κώδικα, χρηματικό πρόστιμο, ως ακολούθως:

α) Για τα σωματεία τοπικών κατηγοριών, που δεν έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση πρόσληψης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 2α του παρόντος χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) Ευρώ ανά αγώνα.

β) Για σωματεία Γ’ Εθνικής κατηγορίας, όπως και για τις ομάδες των τμημάτων υποδομών της Football League, χρηματικό πρόστιμο πεντακόσια (500) ευρώ ανά αγώνα

γ)      Για Π.Α.Ε. της Football League χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ

ανά αγώνα

δ) Για Π.Α.Ε. Super League 2  χρηματικό  πρόστιμο  τέσσερις  χιλιάδες  (4.000) ευρώ, ανά αγώνα

ε)  Για Π.Α.Ε. της Super League 1 χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000)   ευρώ, ανά αγώνα

στ) Για τα τμήματα υποδομών των ομάδων Super League 1, Super League 2, χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ ανά αγώνα.

ζ) Για τα πρωταθλήματα γυναικών, όπου είναι υποχρεωτική η πρόσληψη προπονητή, χρηματικό πρόστιμο διακόσια (200,00) Ευρώ ανά αγώνα

η) Για τις μεικτές ομάδες των ΕΠΣ χρηματικό πρόστιμο χίλια Ευρώ (1.000,00) ανά αγώνα

Για τις Π.Α.Ε. λοιπές κυρώσεις (στην περίπτωση μη πρόσληψης προπονητή ή στην περίπτωση πρόσληψης προπονητή με κατηγορία διπλώματος μικρότερη της επιβαλλόμενης) αναφέρονται στον Κανονισμό Αδειοδότησης.

Άρθρο 12

Πειθαρχικός έλεγχος Προπονητών

 1. Οι προπονητές υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους οικείους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.

α) για τα αδικήματα που διαπράττονται στον αγωνιστικό  χώρο  και αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα δικάζονται από τις οικείες πειθαρχικές Επιτροπές της Ε.Π.Ο. ή των Ενώσεων για τα τοπικά πρωταθλήματα

β) Για λοιπές πειθαρχικές παραβάσεις που διαπράττονται εκτός αγωνιστικού χώρου ή για δηλώσεις που συνιστούν «δυσμενείς κρίσεις», η δίωξη ασκείται από το όργανο άσκησης πειθαρχικής δίωξης της Ε.Π.Ο. είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως από τον Πρόεδρο ή την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. ή την Τεχνική Επιτροπή.

 • Οι διπλωματούχοι προπονητές με ταυτότητα UEFA δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, εκτός αυτήν του προπονητή. Προπονητής ο οποίος επιθυμεί να παρευρίσκεται στην τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, θα πρέπει να καταθέσει 10 ημέρες πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. την ταυτότητά του, συνοδευόμενη από έγγραφη δήλωση ότι δεν επιθυμεί να απασχοληθεί αυτή την περίοδο ως προπονητής αλλά να παρευρίσκεται στον πάγκο ενός σωματείου ή ΠΑΕ με άλλη ιδιότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από καταγγελία, δύναται να παραπέμψει τον προπονητή στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή με επαπειλούμενες ποινές για την εν λόγω παράβαση χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως οκτώ χιλιάδες (8.000,00) Ευρώ και ανάκληση ταυτότητας τριετίας μέχρι έξι (6) μήνες. Εφόσον ένας προπονητής προβεί στην κατάθεση της ταυτότητάς του δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί (ως προπονητής ποδοσφαίρου) καθ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
 • Προπονητής με δίπλωμα ή πιστοποιητικό UEFA, ο οποίος υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με Π.Α.Ε. ή σωματείο και το δίπλωμά ή το

πιστοποιητικό του, δεν είναι ανάλογο των αναφερομένων στο άρθρου 6 παρ. 1, τιμωρείται, μετά από παραπομπή του στα αρμόδια δικαστικά όργανα, με ανάκληση του διπλώματος ή του πιστοποιητικού για έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από πέντε (5.000,00) έως δεκαπέντε (15.000,00) χιλιάδων ευρώ.

Άρθρο 13

Προπονητής – Ποδοσφαιριστής

 1. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει αποκτήσει δίπλωμα ή διπλώματα προπονητή ΕΠΟ/UEFA οιασδήποτε κατηγορίας.
 2. Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ή έχει υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόματα να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται. Η συμμετοχή του θεωρείται ως αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις από τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενες ποινές για τον ίδιο και το σωματείο.
 3. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ ή UEFA εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην ΕΠΟ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια αυτή δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
 4. Ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο δήλωση και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται,  κατ εξαίρεση να απασχολείται ως προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου στο οποίο αγωνίζεται, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν επιβάλλεται να καταθέσει την ταυτότητά του.

5.         Προπονητής με δίπλωμα UEFA/ΕΠΟ και ταυτότητα τριετίας μπορεί να εργαστεί σε ομάδα κατηγορίας που έχει αντιστοιχία το δίπλωμά του και ταυτόχρονα να είναι ποδοσφαιριστής σε ομάδα Futsal.

Άρθρο 14

Τελικές Διατάξεις. Ερμηνεία – συμπλήρωση

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό αποφασίζει σχετικά η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής, με γνώμονα την τήρηση των οδηγιών της Σύμβασης Προπονητικής της UEFA των ετών 2010 και 2015.

Ο παρών κανονισμός, που έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της UEFA, ισχύει όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. στη συνεδρίαση της 31/07/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ