Γ’ Εθνική: Η προκήρυξη για τη νέα σεζόν

Ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας γυναικών για την σεζόν 2022-2023.

Αναλυτικά τα σημαντικότερα άρθρα της προκήρυξης:

Προκήρυξη / Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ’ Κατηγορίας. Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της ομάδας. Αποδοχή της Προκήρυξης με επιφύλαξη δε γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών. Η αρμοδιότητα διοργάνωσης του Πρωταθλήματος της Γ΄ Κατηγορίας, ορισμού και διεξαγωγής των αγώνων ανήκει στην Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών (εφεξής «η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.

Καταρτισμός Ομίλων

Το πρωτάθλημα για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023 θα διεξαχθεί σε οκτώ (8) ομίλους. Αν δεν δηλώσουν συμμετοχή όλες οι ομάδες, ή δηλώσουν συμμετοχή νέες ομάδες, το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με όσες δηλώσουν. Στο πρωτάθλημα θα λάβουν κανονικά μέρος, κατατασσόμενες στους ομίλους και οι ομάδες υποδομών (Κ-17) που θα ιδρύσουν οι ομάδες της Α΄ και Β’ κατηγορίας. Ο διαχωρισμός των ομάδων στους οκτώ (8) ομίλους, θα γίνει μετά το πέρας της κατάθεσης των Δηλώσεων Συμμετοχής, με γεωγραφικά κριτήρια όπου αυτό είναι εφικτό, πάντοτε με γνώμονα την ορθή συμπλήρωση των ομίλων από την Επιτροπή και θα ανακοινωθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους μετά την επικύρωσή τους από την Ε.Ε./Ε.Π.Ο.

Δήλωση Συμμετοχής – Έναρξη πρωταθλήματος
Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00, πρωτότυπη Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί σε όλα τα πεδία υποχρεωτικά. Η Δήλωση Συμμετοχής θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κάτωθι:
α. Παράβολο αξίας εκατό (100) ευρώ, το οποίο θα προμηθευτείτε από το https://paravola.epo.gr/
β. Το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση Σωματείου, υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της ομάδας, περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο,
γ. Σύνθεση Δ.Σ. των Σωματείων: Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει εγγράφως την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε αυτό κατά την διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου υποχρεωτικά.
δ. Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των αξιωματούχων της ομάδος (Μέλη Δ.Σ.), η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. υπογεγραμμένη από το κάθε μέλος του Δ.Σ., καθώς και από οποιονδήποτε/οποιαδήποτε εμπλεκόμενο/η με την ομάδα.
ε. Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο.
στ. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Σ. που ανήκει.
ζ. Παραχωρητήριο γηπέδου. Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν τη Δήλωση Συμμετοχής, δε θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση ή δε θα ορισθούν οι αγώνες τους για το εν λόγω πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2022 – 2023.
Ως ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος ορίζεται η Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022.
Άρθρο 5: Επικοινωνία Οι ομάδες στη Δήλωση Συμμετοχής τους υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρουν, τον αριθμό του τηλεφώνου τους και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail). Για κάθε αλλαγή των εν λόγω στοιχείων θα πρέπει να ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η Ε.Π.Ο., για την καλύτερη επικοινωνία με τα Σωματεία. Η αλληλογραφία της Ε.Π.Ο. με τις ομάδες της κατηγορίας θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e–mail).

Συμμετοχή ποδοσφαιριστριών
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστριών χωρίς τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Κ.Α.Π.
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιρίστριας σε ομάδα γυναικών, που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο (12ο ) έτος της ηλικίας της. Ως συμπλήρωση της ηλικίας των δώδεκα (12) ετών νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των δώδεκα (12) ετών (από την ημέρα των γενεθλίων της και μετά). Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση επτά (7) ποδοσφαιριστριών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές Εθνικές Ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση, έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστριών, που δε δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές Εθνικές Ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα, θα αγωνίζονται επτά (7) ποδοσφαιρίστριες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές Εθνικές Ομάδες.

Αγωνιστικό Πρόγραμμα
Όλοι οι αγώνες της Γ΄ Κατηγορίας θα διεξάγονται Κυριακή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως επιτρέπεται να διεξάγονται Τετάρτη, Σάββατο και απογεύματα άλλων ημερών για ειδικούς λόγους (όπως αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, αδυναμία μετακίνησης ομάδας κ.λ.π.), ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής. Τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων ομάδων για αλλαγή ώρας, ημέρας ή γηπέδου διεξαγωγής του αγώνα, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη του αιτήματος, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για το σωστό προγραμματισμό και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Προπονητές
Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 11 του Κανονισμού Προπονητών ποδοσφαίρου, όλες οι ομάδες της Γ΄ κατηγορίας είναι υποχρεωμένες να απασχολούν πρώτο Προπονητή, κάτοχο Διπλώματος UEFA C΄ τουλάχιστον, σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του δελτίου πιστοποίησης το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42944).

Διαιτητές
Οι Διαιτητές των αγώνων της Γ΄ κατηγορίας θα ορίζονται από τις κοντινότερες Ενώσεις με την οικεία Ε.Π.Σ. της γηπεδούχου ομάδας και αν κρίνει η Επιτροπή Διαιτησίας σε συνεργασία με την Επιτροπή δύναται να ορίσει διαιτητές από την ίδια Ένωση της γηπεδούχου ομάδας. Τα έξοδα διαιτησίας (διαιτητής και βοηθοί διαιτητές) θα καλύπτονται από τη γηπεδούχου ομάδα και θα πρέπει να τα καταβάλλει η ίδια πριν την έναρξη του αγώνα. Εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το σύνολο της δαπάνης διαιτησίας, (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και τυχόν διαμονής διαιτητή, βοηθών, παρατηρητή διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα), ο διαιτητής δε θα διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0 – 3 και το γηπεδούχο σωματείο τιμωρείται με χρηματική ποινή χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στη διοργανώτρια, δεν ορίζονται οι αγώνες του σωματείου αυτού και κατακυρώνονται υπέρ του αντιπάλου σωματείου, (άρθρο 12 παρ. 9 ζ του Κ.Α.Π.). Στους αγώνες των ομάδων οι οποίοι ορίζονται να διεξαχθούν σε γήπεδα των ΕΠΣ Δωδεκανήσου, Σάμου, Κυκλάδων, Βορείου-Ανατολικού Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, οι Διαιτητές και βοηθοί Διαιτητές δύναται να ορίζονται από την Ένωση που ανήκει η γηπεδούχος ομάδα. Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας ορισμού Διαιτητών ή Βοηθών Διαιτητών σε αγώνα ομάδων των Ιονίων Νήσων, οι Διαιτητές των αγώνων θα ορίζονται από τις κοντινότερες Ενώσεις με την Ε.Π.Σ. της γηπεδούχου ομάδας και θα επιχορηγούνται με το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά αγώνα, για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων των μετακινούμενων Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών.

Ανάδειξη πρωταθλήτριας ομάδας – προβιβασμός
Πριν την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων του πρωταθλήματος και την επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων σε κάθε όμιλο για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023, σε τυχόν ισοβαθμία ομάδων στην πρώτη θέση για όλους τους ομίλους, δε θα ισχύσουν τα υπόλοιπα κριτήρια για τις ομάδες αυτές πέραν μόνον του πρώτου, από το άρθρο 20 παρ. 5 του Κ.Α.Π. Εφόσον οι ομάδες που ισοβαθμούν στην πρώτη θέση θα παραμένουν ισόβαθμες μετά την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου του άρθρου 20 παρ. 5 του Κ.Α.Π., θα διεξαχθεί ένας αγώνας μονός, σε ουδέτερη έδρα, η οποία θα οριστεί από την Επιτροπή.

Εάν ο εν λόγω αγώνας στην κανονική του διάρκεια λήξει ισόπαλος, τότε ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν πάλι δεν αναδειχθεί ο νικητής, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι. Εφόσον μετά την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου του άρθρου 20 παρ. 5 του ΚΑΠ ισοβαθμούν περισσότερες από δύο ομάδες θα αγωνιστούν όλες μεταξύ τους με αγώνες χωρίς παράταση και πέναλτι και πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς στα play off. Εφόσον προκύψει πάλι ισοβαθμία η πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ 5 του ΚΑΠ με ισχύ όλων των κριτηρίων από το σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος και των play off. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ανάδειξη της πρώτης ομάδας σε όποιο όμιλο χρειαστεί και την επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων για την αγωνιστική περίοδο 2022- 2023 θα προβιβαστούν στη Β’ κατηγορία οι οκτώ (8) πρωταθλήτριες ομάδες των ομίλων. Όλες οι ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης πέραν των πρωταθλητριών του κάθε ομίλου, οι οποίες θα προβιβαστούν στη Β’ κατηγορία, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ’ κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2023- 2024.