Πληρώνει τις αμαρτίες του παρελθόντος

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Δέχτηκε τύποις και απορρίπτει κατ΄ ουσία κατά πλειοψηφία την έφεση του ποδοσφαιριστή Δημητρίου ΣΑΜΑΡΑ του Φωτίου κατά της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ “Ο ΑΠΟΛΛΩΝ” ΠΑΕ» (με τον διακριτικό τίτλο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ΠΑΕ) και της υπ΄αριθμ. 180/2020 απόφασης της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ.

Δέχτηκε τυπικά και κατ’ ουσία, κατά πλειοψηφία, την από 09.06.2020 και υπ’ αριθ. πρωτ. 11158/2020 έφεση του ποδοσφαιριστή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ του Παναγιώτη κατά της υπ΄ αριθ. 182/2020 απόφασης της ΠΕΕΟΔ της ΕΠΟ και κατά της ΠΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1891 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Εξαφανίζει την εκκαλουμένη υπ’ αριθ. 182/2020 απόφαση της ΠΕΕΟΔ της ΕΠΟ. Κρατεί και δικάζει την κρινόμενη από 29.01.2020, υπ’ αριθ. πρωτ. 3908/29.01.2020, προσφυγή του εκκαλούντος ποδοσφαιριστή. Δέχεται εν μέρει την προσφυγή.

Υποχρεώνει την εφεσίβλητη – καθής η προσφυγή ΠΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1891 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». να καταβάλλει στον προσφεύγοντα – εκκαλούντα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΠΙΤΣΑΚΟ το ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (12.762,54 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την κοινοποίησή της μέχρι την πλήρη εξόφληση.