Σοβαρός κίνδυνος για την Παναχαϊκή

Πηγή: flnews.gr

Η αχαϊκή ομάδα κλήθηκε από την ΕΕΑ για παραβάσεις διατάξεων των άρθρων 69 και 69Α του Ν.2725/1999.

Σοβαρό είναι το κατηγορητήριο που προκύπτει για την Παναχαϊκή βάσει ανακοίνωσης της ΕΕΑ. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάλεσε την Παναχαϊκή σε ακρόαση την Τετάρτη (10/05) για παράβαση του άρθρου 69Α παρ.1,2 σε συνδυασμό με το άρθρο 69 παρ.12,13 του Ν.2725/1999. Παρότι η συζήτηση αναβλήθηκε αορίστως, οι «καμπάνες» που προβλέπονται είναι βαριές
Το άρθρο 69Α παρ.1 αναφέρει:
«Για μεταβιβάσεις μετοχών με τις οποίες κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά συνολικά ποσοστό 5% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε. απαιτείται πάντοτε προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, για τη χορήγηση της οποίας, εκτός από όσα προβλέπονται στο άρθρο 69 του παρόντος, ο αποκτών οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Φορολογική και ασφαλιστική του ενημερότητα.
β) θεωρημένα αντίγραφα των φορολογικών του δηλώσεων ή σε σε περίπτωση νομικού προσώπου, των ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών.
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ίδιου ή, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, των νόμιμων εκπροσώπων του, από το οποίο να προκύπτει ότι στα ως άνω πρόσωπα δεν συντρέχουν τα κωλύματα των εδαφίων β΄και γ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος και
δ) Βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος ότι δεν έχει τιμωρηθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος ή ότι έχουν εκτίσει τυχόν ποινή που τους είχε επιβληθεί».
Το άρθρο 69Α παρ.2:
«Για μεταβιβάσεις μετοχών με τις οποίες αποκτάται συνολικά ποσοστό 33% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου Α.Α.Ε. από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1, υποβάλλεται και τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, εγκεκριμένο από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων, στο οποίο περιλαμβάνονται σχέδια δράσης για την Α.Α.Ε., αναμενόμενα αποτελέσματα και συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την απόκτηση ποσοστού 33% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε., συνολικά, από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όταν τα πρόσωπα αυτά είτε είναι μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείς είτε υφίσταται μεταξύ τους σχέση εργασίας, σύμβαση έργου ή εντολής είτε είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 είτε όταν τα πρόσωπα αυτά συμφωνούν για την από κοινού ανάληψη της διοίκησης μιας Α.Α.Ε.».
Οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 69 παρ.12:

«Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 11 με υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., επιβάλλεται στην ομάδα της, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή όποιου έχει έννομο συμφέρον, η ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών από το τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα στο οποίο αυτή συμμετέχει, αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης. Αν η παράβαση διαπιστώνεται μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, η ως άνω ποινή επιβάλλεται για το επόμενο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Η ποινή της παρούσας επιβάλλεται ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού της παράβασης από τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις».
Και οι ποινές του άρθρου 69 παρ.13:
«Όποιος με πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των παρ. 3, 6, 8, 9 και 10 τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
Εξουσιοδοτήσεις ή ιδιωτικά συμφωνητικά με τα οποία επιτυγχάνεται εικονική συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας Α.Α.Ε. ή αντέγγραφα σχετικά με την καταβολή του τιμήματος αγοράς μετοχών, ενεχυριάσεις μετοχών, συμβάσεις εντολής, παραχωρήσεις δικαιωμάτων διοίκησης και κάθε άλλη πράξη που άγει σε καταστρατήγηση των παρ. 8, 9 και 10 πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα».
Παραιτήθηκαν, επίσης, από την αίτηση κατάπτωσης της εγγυητικής της ΠΑΕ Παναχαϊκή οι Ρόκας, Πινδώνης, Παπανικολάου, Μητρόπουλος, Γ. Λαμπρόπουλος, Χούσα, Μπαντάς, Γκουζιώτης, ενώ αναβλήθηκε αντίστοιχη αίτηση του Πλιάτσικα. Αναλυτικά:
«1. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ για παράβαση του άρθρου 69Α παρ.παρ.1 και 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 69 παρ.παρ. 12 και 13 Ν.2725/1999, όπως ισχύουν. ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΟΡΙΣΤΩΣ

  1. Αίτηση των πρώην επαγγελματιών αθλητών Ευσταθίου Ρόκα, Αθανασίου Πινδώνη, Φωτίου Παπανικολάου, Μιλτιάδη Μητρόπουλου, Γεωργίου Λαμπρόπουλου, Αντρέα ΧΟΥΣΑ, Κων/νου ΜΠΑΝΤΑ και Φωτίου Γκουζιώτη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
  2. Αίτηση του αθλητή Βασιλείου Πλιάτσικα περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ. ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΟΡΙΣΤΩΣ».