Στις 11/9 ολοκληρώνεται η διορία αιτήσεων για την “ειδική αναγνώριση σωματείων”

Σε υπουργική απόφαση σχετικά με το “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ” προχώρησε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λ. Αυγενάκης. Όπως αναφέρεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των σωματείων ολοκληρώνεται στις 11/9 ενώ έως τις 30/11 θα μπορούν να γίνουν διορθώσεις.

Τα σωματεία που θα ενταχθούν στο μητρώο θα είναι αυτά που θα επιχορηγηθούν.ΑΡΘΡΟ 1ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣτη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο«Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «somateia.gga.gov.gr», στο οποίο τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, εγγράφονται, αφού έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία που προβλέπονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 2ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

1. Σκοποί του Ηλεκτρονικού Μητρώου του προηγούμενου άρθρου είναι:

α. η στήριξη των αθλητικών σωματείων και η έκτακτη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, το οποίο μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού,β. η για τους σκοπούς του αρ. 142 του ν. 4714/2020 καταγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που φέρουν ή αποκτούν ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.γ. η αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα, όπως και κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός που καθιερώνεται με διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης.

2. το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με το αρ. 142 παρ. 3 του ν. 4714/2020, για τους τρίτους επίσημη πηγή πληροφόρησης της ιδιότητας του σωματείου ως ερασιτεχνικού και ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού, η δε Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο, ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό, ηλεκτρονική εφαρμογή, που να επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής συγκεκριμένου σωματείου στο Μητρώο. ΑΡΘΡΟ 3ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ1. Τα αθλητικά σωματεία, προκειμένου να εγγραφούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα τουΗλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 1 της παρούσας, καταχωρούν και υποβάλλουν αποκλειστικά διαμέσου της πλατφόρμας, όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

2. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από το αθλητικό σωματείο, η οποία γίνεταισύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙ, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητας της αίτησης που έχει υποβάλλει το αθλητικό σωματείο, από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α.3. Ο έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των αναγκαίων ειδικότερων στοιχείων εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, όπως καταχωρήθηκαν και υποβλήθηκαν από το αθλητικό σωματείο, περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας (ΠΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ).

4 Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,προκύψει ότι υπάρχει οποιαδήποτε έλλειψη ή λανθασμένη καταχώρηση, η αίτηση δεν γίνεταιαποδεκτή και το σωματείο δεν εγγράφεται στο μητρώο.Το αιτούν αθλητικό σωματείο, ενημερώνεται για την αποδοχή ή μη της εγγραφής του, μέσωτης πλατφόρμας.5. Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων τουΠαραρτήματος Ι, όπως και για την καταχώρηση σε ηλεκτρονική μορφή των απαιτούμενωνδικαιολογητικών αποκλειστικά στην πλατφόρμα.6. Η καταχώρηση των στοιχείων του αθλητικού σωματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωσησύμφωνα με το ν. 1599/1986.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

1. Η υποβολή και ο έλεγχος των αιτήσεων των αθλητικών σωματείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο διενεργείται σε δυο κύκλους.2. Ο πρώτος κύκλος υποβολής που εκκίνησε στις 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους,ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου 2020. Ο έλεγχος του πρώτου κύκλου προβλέπεται να περαιωθεί έως 31/10/2020.3. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά έως τις 11/09/2020 και σύμφωνα με την παρ. 2 και 3του αρ. 3, ελέγχθηκαν ως ελλιπείς, έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης και επανυποβολής κατά τον δεύτερο κύκλο, ο οποίος λήγει στις 30/11 του τρέχοντος έτους. Ο έλεγχος του δεύτερου κύκλου προβλέπεται να περαιωθεί έως 31/12/2020.

ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ –ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με ΕιδικήΑθλητική Αναγνώριση, διατηρούνται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του αρ. 24 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49), του οποίου το Ηλεκτρονικό Μητρώο αποτελεί υποκατηγορία, με την έγγραφη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τηδιασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων για την εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτετρόπο, τηρούνται on line για πέντε (5) έτη, και φυλάσσονται πέραν τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με το ν. 2472/1997 (Α’ 50) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η Γ.Γ.Α. ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία.3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα προβολής τωνστοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του Μητρώου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 στοιχεία.